Gia sư kế toán

Gia su kế toán trưởng

tim gia su gioi ke toan

hoc ke toan tai nha

TÌM GIA SƯ KẾ TOÁN

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Học báo cáo tài chính tại nhà

TƯ VẤN HỌC KẾ TOÁN TẠI NHÀ

HOTLINE: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

Mục tiêu khóa học:

Cung cấp tới người học những tình huống của Tập đoàn thực, thông qua đó người học sẽ được tiếp cận với các quy định về Hợp nhất kinh doanh và Hợp nhất báo cáo tài chính theo cách xác thực nhất. Đồng thời chương trình giúp cho người học có thể hiểu thấu đáo và có thể tự đưa ra giải pháp cho những tình huống cụ thể của Tập đoàn mình, cũng như sắp xếp, tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống chứng từ phục vụ cho lập Báo cáo tài chính hợp nhất và trình tự lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Đối tượng học viên:

* Kế toán viên các Tổng công ty , Tập đoàn
* Kiểm toán viên
* Những ai muốn hiểu và cập nhật và nâng cao kiến thức và kinh nghiệm về lập Báo cáo tài chính hợp nhất.


* Giảng viên với kiến thức chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp.
* Thời gian học linh động

o Học viên có cơ hội hiểu những qui định thông qua tình huống
o Học viên có cơ hội luyện tập

Giảng viên:

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về hợp nhất báo cáo tài chính cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.


www.giasuketoan.com.vn
NỘI DUNG GIẢNG

I. Nguyên tắc và quy định chung

- Lập và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất của một tập đoàn gồm nhiều công ty chịu sự kiểm soát của một công ty mẹ

- Kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con trong báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ
www.giasuketoan.com.vn

II. Trình tự và phương pháp lập BCTC hợp nhất

Xác định quyền kiểm soát
Quyền kiểm soát trực tiếp
Quyền kiểm soát gián tiếp
Xác định tỷ lệ lợi ích
Loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ vào Công ty con tại ngày mua
Xác định Lợi thế thương mại
Lợi ích của cổ đông thiểu số
Các giao dịch trong tập đoàn
- Các giao dịch bán hàng nội bộ trong tập đoàn

- Các giao dịch bán TSCĐ trong tập đoàn

- Giao dịch chuyển hàng tồn kho thành TSCĐ

- Cổ tức được chia

-Các khoản vay

Lập các Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh
Lập BCTC hợp nhất
Nội dung chi tiết:

Tình huống 1 - Bản chất khoản đầu tư

* Các loại hình đầu tư và bản chất của loại hình đầu tư
* Đầu tư đơn lẻ
* Đầu tư vào Công ty liên kết
* Đầu tư vào Công ty con

Tình huống 2 – Hợp nhất Báo cáo Tài chính

Năm đầu tiên hoạt động của Tập đoàn Cuộc sống mới

* Nhiệm vụ đầu tư
- Một công ty mẹ, một công ty con
- Có phát sinh lợi thế thương mại
* Giao dịch nội bộ tập đoàn
- Mua bán nội bộ Tập đoàn: Công ty con bán hàng cho Công ty mẹ, có hàng tồn kho cuối kì
- Mua bán tài sản nội bộ Tập đoàn : Công ty mẹ bán tài sản đang sử dụng cho Công ty con
- Chuyển hàng tồn kho thành tài sản cố định: Công ty con mua hàng tồn kho của Công ty mẹ và sử dụng tài sản cố định
- Vay nội bộ Tập đoàn: Công ty con vay dài hạn Công ty mẹ
- Số dư nội bộ Tập đoàn

Tình huống 3 – Hợp nhất Báo cáo Tài chính

Năm thứ hai hoạt động của Tập đoàn Cuộc sống mới

* Nghiệp vụ đầu tư
- Một công ty mẹ, hai công ty con
- Có phát sinh lợi thế thương mại
* Giao dịch nội bộ Tập đoàn
- Mua bán nội bộ Tập đoàn
. Công ty mẹ bán hàng cho Công ty con, có hàng tồn kho cuối kì
. Công ty mẹ bán lô hàng tồn kho kỳ trước mua của Công ty con
- Mua bán tài sản nội bộ Tập đoàn: Công ty con bán tài sản đang sử dụng cho Công ty mẹ
- Công ty con chi trả cổ tức năm đầu hoạt động cho Công ty mẹ

Tình huống 4 – Hợp nhất Báo cáo Tài chính

Năm thứ ba hoạt động của Tập đoàn Cuộc sống mới

* Nghiệp vụ đầu tư
- Một công ty mẹ, hai công ty con
- Có phát sinh lợi thế thương mại
- Công ty mẹ bán bớt phần đầu tư tại Công ty con
* Giao dịch nội bộ Tập đoàn
- Chuyển hàng tồn kho thành Tài sản cố định: Công ty mẹ mua hàng tồn kho của Công ty con và sử dụng làm Tài sản cố định
- Vay nội bộ tập đoàn: Công ty mẹ vay vốn của Công ty con
- Chi trả cổ tức: Công ty con trả cổ tức cho Công ty mẹ


Like This Article ? :